Προγράμματα
Το σχολείο μας βασίζει το πρόγραμμα του στα εκπαιδευτικά πεδία του Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το παιδί της προσχολικής αγωγής :
*Γλώσσας,
*Μαθηματικών,
*Μελέτης Περιβάλλοντος,
*Δημιουργίας και Έκφρασης (Εικαστικά, Δραματική Τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή) και
*Πληροφορικής.
Και βάση αυτών προσδιορίζει τις κατευθύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων.

 
  Βασικές Αρχές
του εκπαιδευτικού μας προγράμματος
-να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας.

-να προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες, στις ικανότητες και στις κλίσεις του κάθε παιδιού και να εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών.

-να βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες και να συνδέει τη γνώση με την καθημερινή πρακτική στο σχολείο.

-να ενισχύει την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους, τη συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και γενικά το άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία.

-να προσεγγίζει τη γνώση μέσα από τη διαθεματικότητα.
-να προκαλεί το ενδιαφέρον για τη μάθηση και να προάγει, τη γνώση, την κατανόηση και την ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών.

-να ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της γνώσης, την επιλογή και τη χρήση ποικίλου υλικού την προσέγγιση και παρουσίαση διαφόρων θεμάτων με πολλούς τρόπους.

-να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα με πολλούς τρόπους, όπως με το παιχνίδι, τη δραματοποίηση, τη γραφή, τη ζωγραφική, κ. ά.

-να ενισχύει την αυτοαντίληψη και αυτονομία.

-να στηρίζει το ρόλο της γλώσσας σε όλα τα προγράμματα.

-να αναδεικνύει το παιχνίδι ως τον πυρήνα του όλου προγράμματος.

-να ενσωματώνει όπου είναι δυνατόν, την τεχνολογία στις διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος και να αξιοποιεί ποικιλία πηγών πληροφόρησης. -να ενσωματώνει την αξιολόγηση στο το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα αξιολογείται συνεχώς και ανανεώνεται, για να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες προκλήσεις της εποχής μας.
 
 
Πριάμου 159 & Ιφιγένειας Ίλιον | τηλ.: 210 2632 060, 210 2616 661
κατασκευή ιστοσελίδων